PRIVACYBELEID VAN SELLIGENT


Bij Selligent, Inc. d/b/a Marigold Engage, onze dochterondernemingen en verbonden ondernemingen, in de merkenfamilie van Marigold, waaronder Selligent NV en haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (“Marigold”, “Selligent” of “wij”, “ons” of “onze”) streven wij er op onderstaande wijze naar om de privacy te beschermen van de personen die onze websites (“Websites”) die doorverwijzen naar dit Privacybeleid bezoeken (“Bezoekers”) en van de personen (inclusief vertegenwoordigers) van bedrijven en entiteiten die dienstverleningsovereenkomsten sluiten en/of zich registreren om de Diensten te gebruiken (bedrijven en hun vertegenwoordigers worden samen “Klanten” genoemd). We kunnen uw informatie bekendmaken aan dochterondernemingen binnen Marigold voor klanten support, marketing, technische operaties en accountbeheer.

Dit Privacybeleid (dit “Privacybeleid”) beschrijft de privacyprocedures van Selligent met betrekking tot het gebruik van onze Websites, ongeacht of deze worden bezocht vanaf een computer of een mobiel apparaat, de hieraan verbonden toepassingen en diensten die wij aanbieden (samen de “Diensten” genoemd) en de keuzes en rechten van personen inzake gebruik, toegang en correctie van Persoonlijke gegevens.

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekenen Persoonlijke gegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en/of (indien van toepassing) een huishouden.

Persoonlijke gegevens bevatten geen gegevens die anoniem zijn gemaakt of geaggregeerd zijn om geen specifieke natuurlijke persoon te kunnen identificeren.

Gelieve er rekening mee te houden dat de adressen van de Websites (d.w.z. URL’s) of andere hyperlinks die zijn opgenomen in dit Privacybeleid, mogelijk niet werken als hyperlinks als ze worden gebruikt vanaf bepaalde mobiele apparaten of andere toegangspunten. Bezoek de websites vanaf uw computer als u dit Privacybeleid wilt raadplegen met klikbare hyperlinks.

Termen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de betekenis die eraan werd toegekend in de Gebruiksvoorwaarden van onze Website.

I. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid omhelst het informatiegebruik op Websites die doorverwijzen naar dit Privacybeleid (afzonderlijk en samen onze “Websites” genoemd), met inbegrip van hoe Selligent de Persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt die Bezoekers of Klanten eventueel verstrekken.

Over het algemeen is het onze bedoeling om alleen de Persoonlijke gegevens te verzamelen die Bezoekers vrijwillig verstrekken, zodat wij hen informatie en/of diensten kunnen aanbieden of informatie kunnen verstrekken inzake tewerkstellingsmogelijkheden.

Zie Hoofdstuk III (Klantgegevens) voor vragen of klachten over Persoonlijke gegevens die op u als persoon betrekking hebben en door een Klant aan ons werden verstrekt.

Sommige van onze verbonden ondernemingen hebben mogelijk privacyverklaringen gepubliceerd op hun websites met aanvullende informatie over plaatselijke gebruiken. Volg de koppeling naar de privacyverklaring op de website van onze verbonden onderneming om deze plaatselijke verklaring te lezen. 

De Websites bevatten mogelijk koppelingen naar andere websites die wij niet controleren of beheren. Selligent is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites. Wij raden u aan opmerkzaam te zijn wanneer u onze Website(s) verlaat en de privacyverklaringen te lezen van deze andere websites voordat u aan deze derden Persoonlijke gegevens toevertrouwt.

II. SOORTEN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mogelijk verzamelen en verwerken wij de volgende inlichtingen die, alleen of in combinatie met andere informatie, persoonlijke gegevens kunnen zijn:

(a) contactgegevens die ons toelaten met u te communiceren, zoals uw naam, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen die ons toelaten u berichten te sturen;

(b) commerciële informatie die ons helpt om zaken met u te doen, zoals het type producten en diensten dat u interesseert, informatie over de grootte van uw bedrijf, geografische ligging en demografische gegevens;

(c) transactie-informatie over uw interactie met Selligent, waaronder aankopen, vragen en gegevens van uw Klantaccount;

(d) als onze Klanten uw Persoonlijke gegevens verzamelen en die aan ons overhandigen ter verwerking of als zij vragen om deze Persoonlijke gegevens namens hen te verwerken op basis van onze overeenkomst met hen, dan worden deze gegevens beschouwd als “Klantgegevens”. Klantgegevens omvatten, zonder beperking, namen, voorkeuren en andere informatie die de Klant verstrekt aan Selligent, op het inzamelpunt van de Klant of na aankoop bij een derde. Klantgegevens worden beheerd zoals beschreven in Hoofdstuk III (Klantgegevens) van dit Privacybeleid.

III. KLANTGEGEVENS

3.1 Overeenkomst met de Klant. Onze Klanten schakelen Selligent in om Diensten voor hen uit te voeren onder een dienstenovereenkomst. Alle Persoonlijke gegevens die wij verwerken om aan onze Klanten Diensten te verlenen, worden samen “Klantgegevens” genoemd.

Met uitzondering van de onderstaande Paragraaf 3.8 hebben bij een conflict tussen dit privacybeleid en de voorwaarden van overeenkomst(en) tussen een Klant en Selligent de voorwaarden van die overeenkomst(en) de overhand.

3.2 De Klantgegevens zijn onderworpen aan het Privacybeleid van de Klant. Als onze Klanten Persoonlijke gegevens verzamelen van personen en deze indienen op ons platform of als Klanten ons verzoeken om als onderdeel van onze Diensten informatie te verzamelen van personen met behulp van technologieën zoals cookies, webbakens, geolocatie, analysegegevens van sociale mediagebruik en andere technologieën, beschreven in Paragraaf 4.3 en/of vragen om deze informatie namens hen te verwerken in overeenstemming met onze overeenkomst met hen, dan is de privacyverklaring van de Klant van toepassing, en is behalve dit Hoofdstuk III (Klantgegevens) dit Privacybeleid niet van toepassing. 

3.3 Selligent als Verwerker. Selligent verbindt zich ertoe om de privacy en veiligheid van alle Klantgegevens te beschermen. In dit Hoofdstuk III (Klantgegevens) worden onze praktijken uiteengezet met betrekking tot alle Klantgegevens die wij verwerken voor onze Klanten. Hiertoe behoren alle verslagen, analyses of andere materialen die wij voor onze Klanten genereren en die gebaseerd zijn op of verwijzen naar deze Klantgegevens, met inbegrip van:

(a) SaaS-product(en). De Klant verstrekt de Klantgegevens die hij (niet Selligent) heeft verzameld via een On Demand/Cloud-service. Hierbij leeft hij de wens na van de perso(o)n(en) of entiteit(en) om door de Klant te worden benaderd via de Dienst(en) die aan de Klant worden verstrekt. Als de Klant hiertoe opdracht heeft gegeven, mogen de Diensten bovendien voor de Klant Klantgegevens verzamelen over het gedrag van de perso(o)n(en) of entiteit(en) die deelnemen aan zijn campagne(s). Hiervoor kunnen bepaalde voorkeuren worden gekoppeld aan een e-mailadres of andere Persoonlijke gegevens, zodat de Klant zijn campagne kan aanpassen bij het contact met deze pers(o)n(en).

(b) Gehoste sociale/virale product(en). Als onderdeel van haar Dienstenpakket host Selligent technologie waarmee de Klanten informatie van hun klanten en/of gebruikers kunnen opzoeken en delen, inclusief informatie die een gebruiker eventueel deelt over anderen (“vrienden”). De ingevoerde informatie kan zich bevinden in e-mailadressen en adressen van andere elektronische afleveringsformaten. Deze adressen kunnen een naam en/of persoonlijke eigenschap onthullen die door deze persoon in het adresformaat is meegedeeld. Afhankelijk van de interface, de campagne en de boodschap die de Klant heeft gecreëerd, is het bovendien mogelijk dat zij die de informatie invoeren (mogelijk ook particulieren), informatie invoeren die hun voor- en achternaam onthult, hun postadres, telefoonnummer en andere informatie die hen kan identificeren, alsook e-mailadressen en andere informatie over hun vrienden.

(c) Web beacons.  Sommige Selligent Services maken gebruik van web beacons (i.e., kleine afbeeldingsbestanden op een webpagina of in een e-mail die kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie van de computer van een individu te verzamelen, zoals het tijdstip waarop de inhoud werd bekeken) om de relevantie van e-mailcampagnes te optimaliseren of om geaggregeerde bezoekersstatistieken te verzamelen en cookies te beheren. Het is de verantwoordelijkheid van elke Klant om de Selligent Diensten te gebruiken in overeenstemming met zijn eigen privacy- en cookiebeleid.

(d) Verslagen. Selligent zal bovendien verslag uitbrengen bij haar Klanten van geaggregeerde anonieme gegevens met betrekking tot Klanten, Klantgegevens of de bedrijven en particulieren die klanten zijn van een Klant en hebben deelgenomen aan een campagne. Tot deze gegevens behoren, zonder beperking, het totale aantal e-mailadressen in het adresboek van een deelnemer (maar zonder inhoud: Selligent verzamelt deze inhoud niet en slaat deze niet op, tenzij de gebruiker erom vraagt dat het product of de dienst van Selligent deze informatie verzamelt en invoert, zodat deze gebruiker een bericht kan delen).

Selligent zal op geen enkele wijze Persoonlijke gegevens verkopen, op de markt brengen of verdelen aan een derde of derden, tenzij dit specifiek wordt vermeld in dit Privacybeleid of een specifieke overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Gebruikers mogen weigeren om Persoonlijke gegevens te verstrekken door niet deel te nemen aan een programma dat wordt aangeboden door een Klant van Selligent of door hun gebruikers. Anderzijds mag iemand er ook voor kiezen om geen verdere berichten in een campagne of andere toekomstige communicaties te ontvangen van een Klant en/of gebruiker van Selligent door dit bericht te beantwoorden met een verzoek tot uitschrijving, opgesteld volgens de instructies die bij het campagnebericht zijn verstrekt.

Door een telefoonnummer aan Selligent te verstrekken, stemt u ermee in dat een vertegenwoordiger van Selligent op dat nummer contact met u opneemt, mogelijk met behulp van geautomatiseerde technologie (zoals tekstberichten/sms’jes) of een vooraf opgenomen spraakbericht. Uw toestemming houdt geen verplichting in om een van onze producten en/of diensten te ontvangen.

3.4 Klantgegevens delen. Selligent zal geen Klantgegevens beoordelen, delen, verdelen of ernaar verwijzen, tenzij dit voorzien is in de dienstenovereenkomst met de Klant en in dit Hoofdstuk III:

(a) Als de Klant hiertoe opdracht geeft, zal Selligent de Klantgegevens van een bepaalde Klant meedelen aan deze Klant en andere entiteiten of particulieren. 

(b) Om de door de Klant gevraagde Diensten te verlenen, kunnen wij voor zover dit nodig is Klantgegevens bekendmaken aan onze verbonden ondernemingen en dienstverleners. Deze entiteiten zijn allemaal contractueel verplicht om het gebruik van Klantgegevens te beperken tot wat nodig is om de Diensten te verlenen.

(c) We kunnen uw informatie bekendmaken aan dochterondernemingen binnen Marigold voor klanten support, marketing, technische operaties en accountbeheer.

(d) Ook kunnen wij Klantgegevens bekendmaken als wij hier wettelijk toe verplicht worden, bijvoorbeeld als antwoord op een dagvaarding, inclusief aan wetshandhavingsinstanties en rechtbanken in de Verenigde Staten, de Europese Unie (EU), EU-landen en andere landen waar Selligent actief is.

3.5 Bescherming van Klantgegevens. Wij onderhouden gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de Klantgegevens die een Klant verstrekt te beschermen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, toegang, openbaarmaking of gebruik, in overeenstemming met onze overeenkomst met deze Klant.

3.6 Toegang tot Klantgegevens. Selligent erkent dat particulieren het recht hebben hun Persoonlijke gegevens in te zien en er een kopie van te ontvangen, en/of andere rechten hebben die worden voorzien door de toepasselijke wetgeving, voorschriften of besluiten.  Als de Persoonlijke gegevens met betrekking tot u als individu Klantgegevens zijn en u rechten wilt uitoefenen die u hebt op deze Persoonlijke gegevens, inclusief het recht op inzage, correctie, wijziging of verwijdering van deze gegevens, neem dan rechtstreeks contact op met onze Klant. Als u zich rechtstreeks wenst te richten tot Selligent, gelieve dan de naam te verstrekken van de Klant die uw gegevens aan onze Diensten heeft meegedeeld. Het personeel van Selligent beschikt immers slechts over een beperkte toegangsmogelijkheid tot de Klantgegevens die onze Klanten in het kader van onze Diensten indienen.  Wij zullen uw verzoek aan deze Klant doorsturen en hem indien nodig helpen om uw verzoek binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

3.7 Internationale overdracht van Klantgegevens.

(a) Locatie van Klantgegevens. Op een beperkt aantal uitzonderingen na worden onze Klantgegevens bewaard in de regio (NA of EER) waar de Klant is gevestigd. Sommige Klantgegevens van Klanten kunnen echter worden verwerkt in een andere regio dan waar de Klant is gevestigd.

(b) Overdracht. Wij kunnen persoonlijke Klantgegevens met betrekking tot particulieren buiten de Verenigde Staten of de EU overdragen aan onze verbonden ondernemingen en dienstverleners in de Verenigde Staten en elders ter wereld. Deze overdracht vindt plaats volgens de toepasselijke wettelijke mechanismen, in overeenstemming met de respectieve regels voor gegevensbescherming bij overdrachten (privacyschild, inclusief de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie).  

(c) We kunnen uw informatie bekendmaken aan dochterondernemingen binnen Marigold voor klanten support, marketing, technische operaties en accountbeheer.

(d) Wereldwijde ondersteuning. Bij de uitvoering van een overeenkomst met een Klant biedt Selligent deze Klant 24/7 wereldwijde ondersteuning. Selligent heeft toegang tot de Klantgegevens die zich bevinden op een server of cloud op elke plaats waar haar vertegenwoordigers voor klantenondersteuning zijn gevestigd. De ondersteuning verloopt geautomatiseerd via een ticketingsysteem en wordt verstuurd naar het actieve callcenter. Oproepen naar het callcenter worden dienovereenkomstig op 24-uursbasis doorverbonden.  Het ondersteuningscentrum in de VS heeft toegang tot de Europese Klantgegevens en ons Europese ondersteuningscentrum heeft toegang tot de Klantgegevens van Klanten in de VS. Selligent zal deze Klantgegevens alleen raadplegen en gebruiken om haar verplichtingen inzake ondersteuning jegens haar Klanten na te leven, in overeenstemming met dit Privacybeleid en met alle Gegevensverwerkingsovereenkomsten (“GVO”) tussen Selligent en haar Klanten.

(d) Selligent zal altijd de privacy en veiligheid beschermen van de Klantgegevens die zij in haar bezit of onder haar controle heeft, ongeacht de plaats waar deze worden verwerkt.  Klantgegevens uit de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland en andere landen met beperkingen inzake gegevensoverdracht mogen worden verwerkt met passende mechanismen voor gegevensoverdracht (zie Hoofdstuk XI Internationale overdrachten), inclusief de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

3.8 Verantwoordelijkheden van de Klant. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in een dienstenovereenkomst met de Klant of anderszins, is het de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om over eigen procedures voor het gebruik van online informatie te beschikken, inclusief een eigen privacybeleid, en om deze na te leven. Dit privacybeleid moet de in dit hoofdstuk uiteengezette procedures volledig of samengevat vermelden. Ook mag de Klant alleen informatie gebruiken en delen met Selligent als hij gemachtigd is om deze informatie te gebruiken op de gebruikte wijze (ofwel als hij op grond van de toepasselijke wetgeving hiervoor gemachtigd is).  Selligent is niet verantwoordelijk voor het initiëren van de gegevensverzameling, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met een Klant. Ook is Selligent niet verantwoordelijk voor het controleren van de integriteit, wettelijkheid en betrouwbaarheid van de Klantgegevens. Wat Speciale categorieën Persoonlijke gegevens betreft (“Speciale categorieën Persoonlijke gegevens” bevatten Persoonlijke gegevens over het ras, de etniciteit, politieke overtuigingen, het lidmaatschap van vakbonden, het religieus of ander geloof, de fysieke of mentale gezondheid, de genetische of biometrische gegevens, het seksueel leven, de seksuele geaardheid of het strafregister van een persoon) en voor zover toegestaan door een GVO of een andere contractuele overeenkomst tussen Selligent en de Klant, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften na te leven bij het verzamelen en verwerken van deze gegevens, ook wat betreft het indienen ervan aan Selligent voor verwerking, en de verwerking uitgevoerd door de Klant op het platform van Selligent.

Contactgegevens kunnen worden gebruikt als onderdeel van de Diensten om meldingen en vervolgberichten te versturen over promoties die door een Klant worden georganiseerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze gehoste gegevens alleen te gebruiken zoals dit door zijn eigen privacybeleid, procedures voor online informatiegebruik, de toepasselijke wetgeving en/of uitdrukkelijke toestemming wordt toegestaan.

Bovendien is het de verantwoordelijkheid van elke Klant om geen gegevens te verstrekken over of met betrekking tot personen onder de dertien (13) jaar of elke andere leeftijdsbeperking van een toepasselijke (nationale) wetgeving.

Als u vragen voor ons hebt over dit Hoofdstuk III (Klantgegevens), neem dan contact op met ons via het adres in Hoofdstuk XIV (Uw commentaar en vragen).

IV. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

4.1 Vrijwillig verstrekt. Naast Klantgegevens die door Selligent zijn verkregen en verwerkt zoals bepaald in Hoofdstuk III (Klantgegevens), verkrijgen wij Persoonlijke gegevens over u als Bezoeker, potentieel zakelijk contact of Klant als u ervoor kiest om die te verstrekken.  Als u bijvoorbeeld contact opneemt via een van onze e-mailadressen of wordt vermeld als contactpersoon voor bepaalde Diensten, besteld door een Klant, of als u een profiel aanmaakt voor een Klantaccount. In sommige gevallen hebt u mogelijk al eerder uw Persoonlijke gegevens verstrekt aan Selligent (als u bijvoorbeeld een voormalige Klant bent). Bovendien kan op sommige pagina’s op onze Website aan de bezoekers worden gevraagd om gegevens, waaronder Persoonlijke gegevens, te verstrekken om berichten, documenten of informatie over een evenement te ontvangen. Deze gegevens kunnen bestaan uit: fysieke locatie/adres; lidmaatschap van een entiteit; informatie over het geplande of gewenste gebruik; interesses en voorkeuren.

Door Persoonlijke gegevens te verstrekken aan Selligent begrijpt en erkent u dat Selligent deze Persoonlijke gegevens gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Uw Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, tenzij wij uw goedkeuring verkrijgen of tenzij dit anderszins vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. Als u ons bijvoorbeeld een e-mailbericht stuurt met een verzoek om informatie over Selligent, dan zullen wij uw e-mailadres en de andere informatie die u verstrekt gebruiken om op uw vraag te antwoorden.  Als u ons een cv stuurt om online te solliciteren voor een functie bij Selligent, dan zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om uw profiel te vergelijken met beschikbare vacatures bij Selligent. Als wij uw Persoonlijke gegevens voor aanvullende doeleinden wensen te gebruiken, vragen wij hier bij het verzamelen uw toestemming voor.

In het algemeen verzamelt Selligent alleen de Persoonlijke gegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw verzoek. Als wij om aanvullende, optionele informatie vragen, delen wij dit mee bij het verzamelen en waar dit elders van toepassing is. Tenzij wij de Persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een contract of de opvolging van precontractuele verzoeken, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

Behalve Klantgegevens die Speciale categorieën Persoonlijke gegevens bevatten en die door Selligent worden verwerkt zoals uiteengezet in Hoofdstuk III (Klantgegevens), verzamelt Selligent alleen Speciale categorieën Persoonlijke gegevens als de personen in kwestie deze informatie vrijwillig verstrekken of als deze informatie is vereist of mag worden verzameld door de wet of professionele normen.

Denk goed na bij het verstrekken van Gevoelige Persoonlijke gegevens aan Selligent en verstrek in geen geval Gevoelige Persoonlijke gegevens aan Selligent als u er niet uitdrukkelijk mee instemt dat Selligent deze gegevens gebruikt voor wettelijke zakelijke doeleinden en deze gegevens doorstuurt naar de databases van Selligent en ze erin opslaat. Als u zich afvraagt of de bepaling inzake Gevoelige Persoonlijke gegevens van Selligent voor bepaalde doeleinden noodzakelijk of gepast is of kan zijn, neem dan contact op met Selligent zoals vermeld in Hoofdstuk XIV (Uw commentaar en vragen).

4.2 Automatische verzameling van Persoonlijke gegevens.

In sommige gevallen gebruiken Selligent en haar dienstverleners cookies, webbakens en andere technologieën om tijdens het bezoek van onze Websites, wanneer een Klant onze Diensten gebruikt of wanneer Selligent e-mails uitwisselt met een Bezoeker of Klant, automatisch bepaalde soorten gegevens te verzamelen.

Door deze gegevens te verzamelen, kunnen wij de online ervaring van een Klant of Bezoeker aanpassen; de prestaties, bruikbaarheid en efficiëntie van de Diensten verbeteren; onze Diensten adverteren en marketen; de efficiëntie van onze marketingactiviteiten meten; en statistieken genereren en analyseren over het gebruik van onze Diensten door onze Klanten.

(a) IP-adres/logboekgegevens. Wanneer Bezoekers of Klanten onze Websites bezoeken, verzamelen wij mogelijk (door registratie in een logboek) hun IP-adres (het unieke adres dat een computer identificeert op het internet) en standaard internetlogboekgegevens, zoals het browsertype en bezochte pagina’s op onze Websites. Het IP-adres wordt automatisch herkend door onze servers. Wij mogen deze gegevens gebruiken in geaggregeerde vorm om onze Websites en de Diensten te onderhouden en om statistieken te genereren en analyseren over onze Websites en Diensten en het gebruik van de Diensten door onze Klanten (in het kader van een legitiem belang, m.a.w. onze vrijheid van zakendoen).

(b) Cookies. Wanneer onze Websites worden geraadpleegd, kunnen er “cookies” worden geplaatst op de computer die de website bezoekt. Wanneer een Klant een Dienst bezoekt door zich aan te melden met een wachtwoord en/of een gebruikers-ID, sturen wij een “sessiecookie” naar die computer. Dit soort cookie helpt ons om bezoeken te herkennen van meerdere pagina’s op de Websites tijdens dezelfde sessie, zodat we niet op elke pagina een wachtwoord moeten vragen. Zodra een geregistreerde Klant zich heeft afgemeld of de browser wordt afgesloten, vervalt deze cookie en is hij niet meer geldig. Het is ook mogelijk dat wij voor andere doeleinden cookies met een langere levensduur gebruiken, bijvoorbeeld om op een aanmeldformulier een e-mailadres weer te geven, zodat de gebruiker het e-mailadres niet opnieuw moet invoeren wanneer hij zich aanmeldt op zijn Klantenaccount. Wij coderen onze cookies, zodat wij de gegevens die erin worden opgeslagen kunnen ontcijferen.  Als uw browser dit toestaat, hebt u het recht om onze cookies te weigeren. Als u dit doet, kan dit echter uw gebruik van onze Websites belemmeren.

(c) Niet volgen. Mogelijk herkennen onze Diensten geen op de browser gebaseerde Niet Volgen-signalen. Zoals echter hierboven onder “Cookies” werd besproken, bent u mogelijk in staat om uw browserinstellingen te wijzigen om alle cookies te blokkeren of om cookies van “derden” te blokkeren. De cookies die wij plaatsen voor onze Diensten worden beschouwd als “First party”-cookies. Details over uw mogelijkheden om de Persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen te beperken of te wijzigen, worden hieronder opgesomd, in Hoofdstuk XII (Uw keuzes, inclusief uitschrijfmogelijkheden) van dit Privacybeleid.

(d) Analytische gebruiksgegevens. Selligent gebruikt meerdere toepassingen van derden voor de analyse van gebruiksgegevens, zoals Google Analytics. Voor meer informatie over hoe Selligent Google Analytics gebruikt, kunt u hier terecht: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Om Bezoekers meer keuze te bieden over hoe Google Analytics hun gegevens verzamelt, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on deelt aan de javascriptcode van Google Analytics (ga.js) mee dat de informatie over het websitebezoek niet naar Google Analytics mag worden gestuurd. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie wordt gestuurd naar de Diensten of naar andere webanalyseservices.

(e) Locatiegebaseerde hulpmiddelen. Selligent kan de geografische locatiegegevens van de computer of het mobiele apparaat van een Bezoeker of een Klant verzamelen en gebruiken. Als Selligent wettelijk of contractueel verplicht is om dit te doen, zal Selligent de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker of Klant verkrijgen voordat ze deze informatie gebruikt.  Ook als de Bezoeker of Klant heeft toegestemd dat Selligent gedetailleerde informatie over de locatie van zijn mobiele apparaat verzamelt, kan de Bezoeker of Klant deze toestemming altijd aanpassen door de locatievoorkeuren in de instellingen van zijn mobiele apparaat te beheren.  Deze locatiegegevens worden verzameld met als doel Bezoekers en Klanten informatie te bezorgen over Diensten waarvan wij denken dat ze de Bezoekers of Klanten op basis van hun geografische locatie kunnen interesseren en om onze op locatie gebaseerde Diensten te verbeteren.

(f) Webbakens. Selligent of haar dienstverleners kunnen webbakens gebruiken (d.w.z. kleine afbeeldingsbestanden op een webpagina die kunnen worden gebruikt om bepaalde gegevens over uw computer te verzamelen, zoals een IP-adres, het tijdstip dat de inhoud werd geraadpleegd, het browsertype en het bestaan van voordien door dezelfde server geplaatste cookies) om de doeltreffendheid op te volgen van de websites van derden die ons wervings- of marketingdiensten verlenen of om bezoekersstatistieken te aggregeren en cookies te beheren. Selligent gebruikt webbakens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u de cookies die zijn gekoppeld aan bepaalde webbakens weigert, kunt u deze webbakens onbruikbaar maken. Het is echter wel mogelijk dat het webbaken nog steeds een anoniem bezoek van uw IP-adres registreert, maar er worden geen cookiegegevens opgeslagen.

Het is mogelijk dat wij in de communicatie met potentiële klanten, Bezoekers of Klanten de activiteit van de ontvanger bijhouden, zoals hoe vaak de e-mails worden geopend. Dit gebeurt via in de berichten ingebedde koppelingen. Wij verzamelen deze informatie om te peilen naar de interesse in onze Diensten en om ze te handhaven en verbeteren.

(g) Widgets en applicaties in sociale media. De Diensten kunnen functies bevatten die delen via sociale media-applicaties van derden (zoals de “Vind ik leuk”-knop op Facebook® en de widget op Twitter®) mogelijk maken. Deze sociale media-applicaties kunnen informatie over uw gebruik van de Diensten verzamelen en gebruiken. Houd er rekening mee dat bepaalde Persoonlijke gegevens die u via dergelijke sociale media-applicaties verstrekt, kunnen worden verzameld en gebruikt door andere leden van deze sociale media-applicatie en dat deze interactie wordt geregeld door het privacybeleid van de bedrijven die deze applicatie aanbieden. Wij hebben geen controle over deze bedrijven of hun gebruik van uw informatie en zijn daar niet voor verantwoordelijk.

Bovendien kan Selligent blogs, forums, crowdsourcing en andere applicaties of diensten toevoegen aan haar Websites, op sociale media, aan haar Diensten of anders online (samen “sociale mediafuncties” genoemd). Het doel van sociale mediafuncties is het delen van kennis en inhoud te vereenvoudigen. Alle Persoonlijke gegevens die u verstrekt via een sociale mediafunctie van Selligent, kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van die sociale mediafunctie (tenzij anders vermeld bij het verzamelen). Mogelijk hebben wij geen of een beperkte controle over deze gebruikers.

4.3 Als u Klant wordt op basis van een Overeenkomst

Als u Klant bent, verzamelen wij naast de gegevens die worden verzameld in overeenstemming met Paragrafen 4.1 en 4.2 ook de soorten gegevens die worden beschreven in deze Paragraaf 4.3.  Zoals beschreven in Hoofdstuk III (Klantgegevens) kunnen wij, als onderdeel van onze Dienstverlening, ook Klantgegevens verzamelen over uw klanten, hun klanten en/of eindgebruikers (inclusief de informatie die zij delen over anderen). Klantgegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beveiligd zoals uiteengezet hieronder en in Hoofdstuk III (Klantgegevens).

Voordat we een Klant toestaan om een product of dienst te gebruiken, kunnen wij eisen dat deze Klant ons informatie verstrekt die we kunnen gebruiken om de identiteit, het adres of de locatie van deze Klant en de gebruiker te controleren of om risico’s te beheren.

Deze informatie kan, zonder beperking, informatie bevatten over bankrekeningen of creditcards voor het uitvoeren van domiciliëringen, het fiscaal identificatienummer, de identiteitskaart of paspoortgegevens of de fysieke locatie van de server(s).

Wij kunnen ook informatie opvragen over een Klant bij derden, zoals kredietbureaus en identiteitscontrolediensten. Als een Klant gebruik maakt van een Dienst, mogen wij voor fraudepreventiedoeleinden gegevens verzamelen over de computer of de andere toegangsmiddelen van deze Klant. Klanten zullen Selligent eveneens identificatiegegevens bezorgen om de Diensten te installeren en beheren. Hiertoe behoren de identificatiegegevens van geautoriseerde gebruikers en zakelijke en technische contactgegevens, die worden gebruikt om de Diensten te verlenen.

4.4 Werknemers en sollicitanten

Als u solliciteert voor een functie in de rubriek “Vacatures” op de Website of via een ander kanaal, ontvangen wij onder meer Persoonlijke gegevens. Alle gegevens die in dit verband worden verzameld, zullen uitsluitend worden gebruikt om te bepalen of uw achtergrond en ervaring u een kandidaat maken voor een loopbaan bij ons.

We kunnen ook gegevens ontvangen van de gebruikers van onze Klant als zij deelnemen aan online leerprogramma’s via het Learning Management System (“LMS”) van Selligent, inclusief hun e-mailadres, andere contactinformatie en punten.

De informatie van het LMS-systeem wordt opgeslagen in de Verenigde Staten, met toestemming van de gebruikers van de Klant.

4.5 Blog/Messageboard, e-mail, enz.

Voor zover Selligent forums zoals blogs, messageboards of chatruimtes openstelt voor reacties, moeten bijdragers er rekening mee houden dat alle profielgegevens die zij bekendmaken beschikbaar zijn voor alle gebruikers van het forum in kwestie en dus niet privé of vertrouwelijk zijn.

Selligent kan de veiligheid van de gegevens die op deze forums online worden bekendgemaakt of meegedeeld niet garanderen. Bijdragers maken deze gegevens openbaar op eigen risico.

Selligent behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen oordeel alle inhoud te verwijderen die een bijdrager heeft geplaatst in een blog, messageboard of chatruimte en de verdere toegang tot dit forum te beperken. Selligent behoudt zich ook het recht voor om alle berichten op deze forums elders opnieuw te publiceren, in eender welk formaat. Als met Selligent contact wordt opgenomen via e-mail, dan antwoorden wij door een e-mail te sturen naar de afzender.

Ook bewaren wij het e-mailadres dat wij ontvangen, om wettelijke verplichtingen na te leven of voor zover de aard van het verzoek dit vereist.

Wij zullen uw e-mailadressen niet gebruiken voor andere doeleinden, tenzij u ons hiervoor de toestemming geeft.

4.6 Aanvullende bepalingen

Tot slot kunnen wij Persoonlijke gegevens van of over u verzamelen op andere wijzen die niet specifiek in dit Privacybeleid worden beschreven.

Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen wanneer u reageert op een enquête, uw voorkeuren instelt, met ons via de klantenservice of op een andere manier contact opneemt, u inschrijft voor een wedstrijd of deelneemt aan een prijsvraag of andere promotionele of gegevensvergaringsactiviteiten.  Alle gegevens die op die manier worden verzameld, worden gebruikt zoals vermeld in de aankondiging van deze activiteit(en). Als een dergelijke aankondiging ontbreekt, dan worden de gegevens gebruikt in overeenstemming met Hoofdstuk IV 4.1 (Vrijwillig verstrekt) en op voorwaarde dat er een geschikte wettelijke basis bestaat voor de informatievergaring (bv.: toestemming, uitvoering van een contract, legitiem belang of m.a.w. de vrijheid van zakendoen, …).

V. BRONNEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van de volgende categorieën bronnen:

VI. HOE GEBRUIKEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Algemeen gebruik. Wij gebruiken de gegevens (inclusief Persoonlijke gegevens) die wij verzamelen van of over Bezoekers en Klanten (inclusief, zonder beperking, gebruikmakend van de technologieën, beschreven in Hoofdstuk IV, 4.3 (Automatische verzameling van Persoonlijke gegevens)) in de eerste plaats om Klanten beter van dienst te zijn, om de inhoud die Bezoekers en Klanten zien te verbeteren en aan te passen, om Bezoekers en Klanten te herkennen wanneer ze andere apparaten gebruiken, om de door Klanten gevraagde Diensten te verstrekken, om contact op te nemen met Bezoekers en Klanten over speciale promoties en nieuwe Diensten en voor de volgende doeleinden:

De wettelijke grondslagen voor onze verwerking zijn de volgende:

Wij verwerken Klantgegevens op grond van dezelfde wettelijke basis als die van onze Klanten.

In de meeste gevallen ontvangen Bezoekers die vrijwillig gegevens verstrekken een persoonlijk bericht via telefoon of e-mail van een van onze vertegenwoordigers met meer informatie over onze communicatie, het document, evenement of onze Diensten. Als de Bezoeker op onze Website of tijdens het contact met onze vertegenwoordiger gekozen heeft om berichten van Selligent te ontvangen via e-mail, dan zal hij deze regelmatig ontvangen tot hij ervoor kiest zich uit te schrijven op een van de duidelijk in het e-mailbericht vermelde manieren.

De Klantgegevens worden gebruikt en beschermd zoals uiteengezet in Hoofdstuk III (Klantgegevens).

Wij zullen de door ons verzamelde informatie niet gebruiken voor wezenlijk verschillende, niet-verwante of onverenigbare doeleinden zonder u hiervan in kennis te stellen en/of dit privacybeleid te actualiseren.

VII. WAAR EN HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN, VERWERKEN EN BESCHERMEN

De verzamelde Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt op computers in de Verenigde Staten, Europa en andere landen en wij beschermen ze door het handhaven van fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke federale en staatswetten en -voorschriften van de VS en Europese en nationale wetten en voorschriften.

Wij onderhouden gepaste administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de Persoonlijke gegevens die u verstrekt te beschermen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of gebruik.

Wordt de informatie verwerkt als onderdeel van een gehoste service, dan kan ze worden verwerkt en opgeslagen op de servers van derde providers die voor de hosting zijn ingehuurd. Onze afspraken met deze partijen vereisen dat zij deze informatie niet gebruiken, openbaar maken of delen, in overeenstemming met Hoofdstuk VII hieronder.

Ondanks de beste inspanningen van Selligent kan geen absolute beveiliging tegen alle bedreigingen worden gewaarborgd. Daarom kunnen wij de beveiliging van gegevens die ons elektronisch zijn toegestuurd, niet garanderen en gebeurt de verzending van dergelijke gegevens volledig op uw eigen risico.

Wij beperken naar ons beste vermogen de toegang tot uw Persoonlijke gegevens tot personen die ze moeten kennen. De personen die toegang hebben tot Persoonlijke gegevens moeten de vertrouwelijkheid van deze gegevens bewaren. Wij doen ook alle redelijke inspanningen om de Persoonlijke gegevens niet langer te bewaren dan nodig is om te voldoen aan het verzoek van een persoon, om deze slechts te bewaren tot die persoon vraagt om de gegevens te verwijderen of voor zover vereist is voor de uitvoering van de Dienstverlening aan onze Klanten.

Klantgegevens worden beschermd zoals uiteengezet in Hoofdstuk III (Klantgegevens).

VIII. HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET DERDEN

Selligent zal uw Persoonlijke gegevens niet verkopen of verhuren aan derden tijdens de normale uitoefening van haar zakelijke activiteiten en zal uw Persoonlijke gegevens alleen delen met derden en dienstverleners zoals beschreven in dit Privacybeleid. We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan de volgende categorieën van derden:

  Categorie van persoonlijke gegevens  Categorie van derden  
·  Identificatoren ·  Informatie over internetactiviteit ·  Informatie over het beroepVerbonden ondernemingen van Marigold , om gezamenlijke inhoud en diensten te verstrekken (zoals registratie, transacties, klantenondersteuning en relatiebeheer), om mogelijk illegale handelingen en schendingen van ons beleid te helpen opsporen en te voorkomen en om beslissingen te helpen nemen over producten, diensten en communicatie. Leden van onze bedrijvengroep zullen deze gegevens alleen gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen als u hiermee hebt ingestemd.
·  Identificatoren ·  Informatie over het beroep ·  Informatie over internetactiviteit ·  Commerciële activiteit, inclusief informatie over het gebruik van de dienst·   Dienstverleners die met ons een contract hebben en ons helpen met een gedeelte van onze zaakvoering; (fraudepreventie, inning van facturen, marketing, technologische diensten, hostingdiensten). Onze contracten bepalen dat deze dienstverleners uw persoonlijke gegevens alleen mogen gebruiken voor de diensten die zij voor ons uitvoeren, en niet voor eigen gewin. ·   Wij kunnen ook de door ons verkregen persoonlijke gegevens delen met onze distributeurs en wederverkopers. Deze entiteiten, samen ‘zakenpartners van Selligent’ genoemd, zijn contractueel verplicht om de persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. ·   Kredietbureaus, om ons voor zover dit wettelijk is toegestaan een openstaande negatieve balans mee te delen.
·  Identificatoren ·  Informatie over het beroep ·  Informatie over internetactiviteit·   Partijen van een bedrijfstransactie of -procedure: in geval van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, faillissement, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis kunnen persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. ·   Klanten
·  Identificatoren ·  Informatie over het beroep  Overheidsinstanties en gerechtelijke procedures: Selligent kan persoonlijke gegevens over u verstrekken aan overheidsambtenaren, wetshandhavingsdiensten of privépartijen als wij hiertoe wettelijk worden verplicht, en wij verstrekken en gebruiken informatie als we dat nodig of aangewezen achten om (a) te voldoen aan toepasselijke wetten, rechtmatige verzoeken en juridische procedures zoals het reageren op dagvaardingen of verzoekschriften van overheidsinstanties; (b) de inachtneming van de voorwaarden van de websites, serviceovereenkomsten met klanten, onze verklaringen inzake aanvaardbaar gebruik of dit privacybeleid af te dwingen; (d) onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van u of anderen te beschermen; en (e) bescherming te bieden, onderzoeken in te stellen en af te schrikken tegen frauduleuze, schadelijke, onrechtmatige, onethische of illegale activiteiten.

IX. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Selligent mag bepaalde Persoonlijke gegevens of Klantgegevens over geografische grenzen heen naar verbonden ondernemingen, dienstverleners of externe bedrijven sturen die met of voor ons werken.  Selligent mag ook Persoonlijke gegevens of Klantgegevens opslaan in een andere jurisdictie dan waar de Klant is gebaseerd. Deze jurisdictie biedt mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor deze Persoonlijke gegevens of Klantgegevens als het thuisland van de Klant. In dat geval voorziet Selligent in gepaste veiligheidsmaatregelen en overdrachtsovereenkomsten. U kunt een kopie van deze overeenkomsten verkrijgen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in Hoofdstuk XV (Uw commentaar, vragen en klachten).

Door ons hun Persoonlijke gegevens en Klantgegevens toe te vertrouwen, stemmen Bezoekers en Klanten in met deze grensoverschrijdende overdracht en/of opslag van hun Persoonlijke gegevens en Klantgegevens.

Selligent, Inc. d/b/a Marigold Engage neemt deel aan het EU-VS privacyschild en het Zwitserland-VS privacyschild (de “privacyschilden”) en is gecertificeerd voor de naleving ervan. Als onderdeel van haar zelfcertificatie voor deze privacyschilden heeft Selligent een privacyschildverklaring aangenomen met betrekking tot personeelsgebonden en niet-personeelsgebonden persoonlijke gegevens uit de EU. Dit Privacybeleid met geschillenbeslechting is via de koppeling www.selligent.com/privacy-shield in dit Privacybeleid opgenomen. Sinds 16 juli 2020 zijn we niet langer van het EU-VS privacyschild afhankelijk om persoonlijke gegevens door te geven aan de VS.

X. KINDEREN

Selligent verzamelt of vraagt niet opzettelijk gegevens van personen onder een bepaalde leeftijd als vergaring van persoonlijke gegevens onder deze bepaalde leeftijd volgens de wet op informatieverwerking verboden is. Ook laat het niet opzettelijk toe dat deze personen een account aanmaken op onze Websites of Klanten worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door een verkeerde voorstelling van de leeftijd van een gebruiker. Niemand onder een bepaalde leeftijd mag informatie, inclusief persoonlijke gegevens, verstrekken of plaatsen. Ouders of wettelijke voogden van kinderen onder een bepaalde leeftijd kunnen niet namens hen instemmen met deze voorwaarden.

In het geval dat wij te weten komen Persoonlijke gegevens te hebben verzameld van personen onder een bepaalde leeftijd zonder de bijbehorende toestemming van hun ouder/wettelijke voogd, verwijderen wij zo snel mogelijk deze gegevens. Als u denkt dat wij in het bezit zijn van de bovenstaande gegevens, neem dan contact op met ons via het onderstaande adres.

Zie Hoofdstuk III (Klantgegevens) voor Persoonlijke gegevens over een persoon onder een bepaalde leeftijd die door een Klant bij ons werden ingediend.

XI. VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Onder de Californische Shine the Light Law, Cal. Civ. Code 1798.83 hebben inwoners van Californië het recht om schriftelijk van bedrijven waar zij een gevestigde zakelijke relatie mee hebben het volgende te vragen: (a) een lijst met de categorieën van Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mail en postadres, inclusief de factureringspostcode en het type diensten dat wordt verstrekt aan de klant die het bedrijf heeft bekendgemaakt aan derden (inclusief verbonden ondernemingen die optreden als afzonderlijke rechtspersonen), voor doeleinden van direct marketing door deze derden, tijdens het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar en (b) de namen en adressen van deze derden. Als u de bovenstaande informatie wilt opvragen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Hoofdstuk XIV (Uw commentaar en vragen) hieronder. Wij beantwoorden deze verzoeken voor toegang tot informatie binnen 30 dagen na ontvangst op het hieronder vermelde e-mailadres.  Houd er rekening mee dat wij slechts eenmaal per kalenderjaar verplicht zijn te antwoorden op verzoeken van een en dezelfde persoon.

Bovendien vereist de wetgeving van Californië dat wij de “Niet volgen”-instellingen van uw browser met betrekking tot gerichte advertenties respecteren. Op dit moment wijzigen wij onze procedures niet wanneer wij een Niet volgen-signaal ontvangen. Om meer te weten te komen over Niet volgen en voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor gerichte advertenties, klik op www.aboutads.info/choices

Als u ten slotte een inwoner van Californië bent, hebt u, uitgezonderd in bepaalde omstandigheden, de volgende rechten krachtens de California Consumer Privacy Act van 2018 (‘CCPA’):

a) te weten welke categorieën persoonlijke gegevens over u wij hebben verzameld en gebruikt, inclusief de bronnen van de persoonlijke gegevens;

b) te weten welke categorieën persoonlijke gegevens worden verkocht of verstrekt en of ze aan derden worden verkocht of verstrekt, met een lijst van categorieën van informatie die worden verkocht, of te weten dat uw persoonlijke gegevens niet werden verkocht;

c) indien van toepassing, u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens;

d) inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens, inclusief het recht om de tijdens de laatste 12 maanden verzamelde persoonlijke gegevens te downloaden of door te geven;

e) te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist; en

f) niet te worden gediscrimineerd, zelfs als u uw rechten uitoefent krachtens de CCPA.

Wij zijn niet verplicht om meer dan twee keer in een periode van 12 maanden tegemoet te komen aan verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Wij zullen binnen tien (10) werkdagen de ontvangst bevestigen van verzoeken om persoonlijke gegevens gratis mee te delen of te wissen. Om uw privacy en de beveiliging van persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij uw verzoek verifiëren door u aanvullende persoonlijke gegevens te vragen met het oog op de controle van uw identiteit. Wij zullen persoonlijke gegevens die in het kader van een controleerbaar verzoek van de consument werden verstrekt, alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de verzoeker te verifiëren, en niet voor andere doeleinden. Voor zover wij uw identiteit met succes hebben kunnen verifiëren, zullen wij binnen 45 kalenderdagen na ontvangst op uw verzoek reageren.

Inwoners van Californië hebben krachtens de CCPA het recht om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonlijke informatie. De laatste 12 maanden hebben wij echter geen via de websites verzamelde persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens met betrekking tot onze klanten verkocht. Bijgevolg hebben wij geen afmeldfunctie op de websites. Als onze praktijken veranderen, zullen wij dit privacybeleid actualiseren en eventuele andere maatregelen nemen om de toepasselijke wetgeving na te leven.

Als u een inwoner van Californië bent en u een van uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy-dataprotection[at]selligent.com. Voor alle verzoeken is het nuttig de vermelding ‘California Privacy Rights’ in de onderwerpregel van uw verzoek te plaatsen, de aard van uw verzoek te beschrijven en uw naam, adres, stad, staat en postcode te vermelden. In uw verzoek moet u verklaren dat u een inwoner van Californië bent en een actueel adres in Californië vermelden voor ons antwoord.

U kunt een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om namens u verzoeken in te dienen. U moet een gemachtigde vertegenwoordiger schriftelijk toestemming geven om namens u een verzoek in te dienen en wij kunnen u vragen om uw identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren. Een andere mogelijkheid is dat een verzoek namens u wordt ingediend door een gemachtigde vertegenwoordiger die volmacht heeft gekregen op grond van Probate Code sections 4000-4465.

Wij zullen u niet discrimineren omdat u een van uw rechten op grond van de CCPA uitoefent. Tenzij anders wordt toegestaan door de CCPA, zullen wij ervan afzien:

XII. PRIVACY EN VERANDERING VAN CONTROLE

Als Selligent, haar moederbedrijf of een verbonden onderneming een bedrijfstransitie doormaakt, zoals een deel ervan, dan kunnen wij de Persoonlijke gegevens en Klantgegevens overdragen als onderdeel van deze transitie.

XIII. UW RECHTEN, INCLUSIEF DE MOGELIJKHEID OM U UIT TE SCHRIJVEN

Volgens de AVG/GDPR hebt u het recht om:

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, moet u de door de AVG/GDPR voorgeschreven voorwaarden naleven. Om de zaken te vereenvoudigen, kunt u ook contact met ons opnemen via het onderstaande adres.

U hebt het recht om een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende autoriteit.

Zie Hoofdstuk III (Klantgegevens) om de Persoonlijke gegevens die op u als persoon betrekking hebben en door een Klant aan ons werden verstrekt te raadplegen, corrigeren, blokkeren en/of verwijderen.

De criteria voor het bepalen van de bewaartermijnen van Persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op de behoefte gegevens te bewaren om wettelijke vereisten na te leven (bv. facturen, gerechtelijke vorderingen, enz.), op contractvereisten of legitiem belang. 

XIV. WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Selligent mag dit Privacybeleid op elk tijdstip wijzigen om haar huidige privacyprocedures weer te geven, door herziene versie(s) op haar Websites te publiceren. Het herziene Privacybeleid is van kracht op het tijdstip van publicatie. Als een als dusdanig herzien Privacybeleid een wezenlijke wijziging van het gebruik of het delen van uw Persoonlijke gegevens bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, een wijziging die de persoonlijk identificeerbare gegevens die wij eerder verzamelden kan of zal beïnvloeden, dan doen wij alle redelijke inspanningen om u op de hoogte te brengen van de wijzigingen en bieden wij u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. 

XV. UW COMMENTAAR, VRAGEN EN KLACHTEN

Als u commentaar, vragen of klachten hebt over dit Privacybeleid of onze bijbehorende procedures, neem dan als volgt contact op met Selligent:

Als u zich bevindt in de Verenigde Staten of buiten de EER:

ATTN: Privacy Officer
Selligent, Inc. d/b/a Marigold Engage
11 Lea Avenue
Nashville, TN 37210 – USA
[email protected]

Als u zich bevindt binnen de EER:

ATTN: Privacy Officer
Selligent NV (Marigold Engage)
Finlandlaan 2
1420 Eigenbrakel – België
[email protected]

Als u een niet-opgeloste vraag over uw privacy of gegevens hebt die we niet tot uw redelijke voldoening hebben behandeld, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde externe verlener van geschillenbeslechting (gratis), JAMS Mediation and Arbitrators, op https://www.jamsadr.com.

U kunt de contactgegevens van uw gegevensbeschermingsautoriteit in de EU raadplegen op deze koppeling.

Zie Hoofdstuk III (Klantgegevens) voor vragen of klachten over Persoonlijke gegevens die op u als persoon betrekking hebben en door een Klant aan ons werden verstrekt.

LAATSTE UPDATE: 3 december 2021