GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE


Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoekers van http://www.selligent.com (de “Site”)

LEES ZORGVULDIG DEZE VOORWAARDEN VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden herzien en bijgewerkt. Wij bevelen u daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken en de meest recente Voorwaarden te doorlezen. U gaat ermee akkoord zich te verbinden deze na te leven. De informatie en de materialen die op de Site worden verstrekt, mogen alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. Door materialen van de Site te gebruiken, openen of downloaden gaat u ermee akkoord deze Voorwaarden na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik deze Site dan niet.

I. BEPERKINGEN

De informatie en materialen op deze Site mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De informatie of materialen mogen alleen worden gebruikt voor de ondersteuning van een product of dienst van Selligent. Als gebruiksvoorwaarde moet u alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen onveranderd bewaren, zoals vermeld op de oorspronkelijke materialen of de kopieën ervan. Elke inbreuk op het voorgaande kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

II. EIGENDOM VAN INFORMATIE EN MATERIALEN

Selligent, Inc. en Selligent S.A. d/b/a Marigold Engage en hun respectieve dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (“Selligent”) bezitten alle rechten, eigendomsrechten en vergunningen op de inhoud van de Site. Hiertoe behoren alle namen, merken, logotypes, handelsmerken, afbeeldingen, tekst, illustraties, foto’s, grafieken, audioclips, videoclips, software, auteursrechten en andere elementen waaruit de Site bestaat (samen “Inhoud” genoemd). De Inhoud wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de eigendom zijn van Selligent, onze verbonden ondernemingen of externe licentiegevers, en worden door hen gecontroleerd. Tenzij dit specifiek hierin of elders op de Site wordt vermeld, kan ongeoorloofd gebruik van de Inhoud of andere informatie en materialen (inclusief, maar niet beperkt tot witboeken, persberichten, gegevensbladen, productbeschrijvingen en FAQ’s) die op deze Site beschikbaar zijn, een inbreuk vormen op het auteursrecht, handelsmerken en andere wetten. Al deze informatie en materialen zijn de auteursrechtelijk beschermde werken van Selligent. Het gebruik van software die is gedownload of wordt geraadpleegd vanaf deze Site wordt geregeld door en is onderworpen aan de voorwaarden van de Abonnements- en Dienstenovereenkomst (Subscription and Services Agreement) die de software vergezelt of er samen mee is geleverd. Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

III. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Selligent kan voor uw gemak en om de Site klantgerichter te maken koppelingen toevoegen naar websites met aanvullende informatie. Deze websites zijn de eigendom van derden en worden door hen beheerd. Selligent doet geen enkele uitspraak over de beschikbaarheid van deze websites van derden of de inhoud op of via deze websites en is er niet verantwoordelijk voor. Een koppeling op de Site naar sites van derden betekent niet dat Selligent deze derde of zijn site goedkeurt of dat er een band bestaat tussen Selligent en de derde die deze site beheert. U gebruikt de gekoppelde websites op eigen risico. Selligent raadt u aan om wanneer u de Site verlaat de gebruiksvoorwaarden te lezen van deze andere websites.

IV. FEEDBACK

Alle commentaar, feedback, informatie of materialen, ingediend bij Selligent via of in verband met uw gebruik van de Site, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd (tenzij voor bijzondere persoonsgegevens, zoals voorzien in het Privacybeleid) en worden beschouwd als de eigendom van Selligent. Door deze commentaren, informatie, feedback of materialen in te dienen bij Selligent, geeft u Selligent een gratis, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om deze ingediende informatie te gebruiken, kopiëren, wijzigen, tonen en verspreiden. Selligent mag deze commentaren, informatie of materialen op elke manier en onbeperkt gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

V. PRODUCTBESCHIKBAARHEID

Mogelijk zijn niet alle producten of diensten die op deze Site worden vermeld in uw land beschikbaar. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw land.

Exportcontrole, beperkte gebruiksrechten en toepasselijke wetgeving Toegang tot deze site wordt beheerst door alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten. Alle informatie beschikbaar op de Site valt onder de Amerikaanse exportregulerende wetgeving en kunnen ook onderworpen zijn aan de wetten van het land waar u woonachtig bent.

Alle producten en publicaties van Selligent zijn van commerciële aard en worden verstrekt met “Beperkte rechten”. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan de beperkingen, uiteengezet in DFARS 252.227-7015 en FAR 52.227-19.

VI. AANSPRAKELIJKHEID

Selligent doet haar best om op de Site alleen correcte informatie te publiceren, maar u moet begrijpen dat de Site gratis toegankelijk is. Dienovereenkomstig is Selligent niet verantwoordelijk voor verliezen die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of misleidende informatie op de Site (zelfs als die het gevolg is van onze nalatigheid). Hetzelfde geldt voor alle handelingen die u onderneemt, verliezen die u lijdt of letsels die u worden toegebracht (rechtstreeks of onrechtstreeks, met inbegrip van verlies van betalingen, winst, kansen of tijd, van pijn en leed, gevolgschade of speciale verliezen, ongeacht de oorzaak) doordat u vertrouwt op de informatie op onze Site.

Selligent is niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze Voorwaarden door een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze macht ligt.

BELANGRIJK: MOGELIJK MAG SELLIGENT HAAR AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN HAAR NALATIGHEID OF FRAUDE NIET BEPERKEN OF UITSLUITEN, NET ALS ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING; SELLIGENT DOET DIT OOK NIET.

VII. DISCLAIMER

Selligent streeft ernaar u nuttige, nauwkeurige en tijdige informatie te bezorgen op deze Site. Alhoewel Selligent er zich niet toe verbindt om (mogelijk verouderde) informatie of materialen op deze Site bij te werken, doet Selligent wel degelijk een poging om bezoekers nauwkeurige informatie en materialen te verstrekken. Selligent mag te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de informatie of materialen die op de Site beschikbaar zijn wijzigen, net als de producten die erin worden beschreven. Selligent aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie of materialen die op deze Site beschikbaar zijn.

U bent ervoor verantwoordelijk om deze pagina regelmatig opnieuw te raadplegen en de naleving van de op dat tijdstip geldende voorwaarden te verzekeren, want deze zijn bindend voor u. Mogelijk worden een aantal bepalingen in deze Voorwaarden vervangen door uitdrukkelijk vermelde wettelijke kennisgevingen, gepubliceerd op bepaalde pagina’s van deze Site. De informatie en meningen die mogelijk worden geuit in bulletinboards en andere forums zijn niet noodzakelijk die van Selligent. Noch Selligent, noch haar functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, distributeurs of verbonden ondernemingen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor verliezen of schade (inclusief, maar niet beperkt tot, reële schade, gevolgschade of punitieve schade), verplichtingen, claims of andere schade met betrekking tot of voortvloeiend uit informatie die is gepubliceerd op de Site van Selligent. Selligent behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. ALLE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE OP DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN GELEVERD IN HUN HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH EXPLICIET OF IMPLICIET, EN SELLIGENT WIJST ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN ANDERE BEPALINGEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DEZE MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM OF VOORTVLOEIEND UIT STATUTEN, HANDELSWIJZEN, GEBRUIKEN OF HANDELSPRAKTIJKEN. INDIEN UW GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OF INFORMATIE OP DEZE SITE ERTOE LEIDT DAT U APPARATUUR OF GEGEVENS MOET REPAREREN, HERSTELLEN OF CORRIGEREN, ZIJN ALLE KOSTEN DAARVAN VOOR UW REKENING.

VIII. FORUMS

U mag deze Site en de forums op deze Site alleen gebruiken voor legale doeleinden en moet alle toepasselijke wetten, verordeningen en voorschriften naleven, evenals elke overeenkomst tussen uzelf en Selligent.

Selligent aanvaardt geen verplichting om toezicht te houden op het gebruik van de forums waarnaar wordt gelinkt vanaf de Site. Selligent behoudt zich echter wel het recht voor om informatie vrij te geven als de wet dit vereist en/of om informatie of materialen te verwijderen, te weigeren ze te publiceren of te bewerken, om uw toegang te blokkeren en om alle andere acties te ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een schending te voorkomen van deze Voorwaarden of de toepasselijke wet- of regelgeving. Selligent zal geheel naar eigen goeddunken haar volledige samenwerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties en andere relevante autoriteiten bij onderzoeken van verdachte onwettige activiteiten of schendingen van de netwerkveiligheid.

IX. BEËINDIGING VAN GEBRUIK

Selligent mag naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele Site van Selligent of een deel ervan beëindigen of opschorten, inclusief, maar niet beperkt tot, de bulletinboards, forums of commentaarsecties erin, voor welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze Voorwaarden. De beperkingen in dit document met betrekking tot de materialen die verschijnen op de Site en de verklaringen, garanties, schadevergoedingen en aansprakelijkheidsbeperking blijven gelden na deze beëindiging.

X. PRIVACY

Selligent doet al het mogelijke om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen. Alle gegevens die Selligent mogelijk verzamelt over de gebruikers van deze Site zijn onderworpen aan ons Privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze Voorwaarden.

XI. TOEPASSELIJKE WETGEVING; JURISDICTIE EN PLAATS

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zijn deze Voorwaarden voor http://www.selligent.com onderworpen aan en worden deze geïnterpreteerd in overeenstemming met de Amerikaanse federale wetgeving van de staat Californië. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot uw toegang tot de Site of uw gebruik ervan moet worden ingeleid in een staats- of federale rechtbank in Santa Clara County, Californië.

XII. ALGEMENE BEPALINGEN

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of om enige andere reden niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling hieruit geschrapt en blijven de resterende bepalingen van de Voorwaarden van kracht.

Selligent mag het afdwingen van haar rechten onder deze Voorwaarden uitstellen zonder deze te verliezen.

Geen enkele verklaring van afstand van een recht hieronder door een van de partijen vormt een verklaring van afstand van dit of een ander recht.

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, stuur dan een e-mail naar: [email protected]

Raadpleeg het Privacybeleid van Selligent.

Deze Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 20 oktober 2020.

Copyright (c) 2018 | Marigold Engage. SELLIGENT, SELLIGENT MARKETING CLUD en de logotypes van SELLIGENT zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten, Canada en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Alle andere handelsmerken, merken en namen zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars.