Pamela Zaratta

Pamela Zaratta

Head of Marketing Italy